Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Informacja dla Klienta

Informacja dla Klienta

  1. Sklep internetowy ETNOPIA.COM (dalej zwany „ETNOPIA.COM) działający pod adresem www.etnopia.com, prowadzony jest przez Magdalenę Serafin, zamieszkałą na ul.3 Maja 27, 23-200 Kraśnik , prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ETNOPIA MAGDALENA SERAFIN z siedzibą ul. 3 Maja 27, 23-200 Kraśnik,  NIP 715-169-571-84,  zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
  2. Warunki i zasady sprzedaży dostępne są na stronie http://www.etnopia.com/regulamin. Opis, ilość, ceny i koszt dostawy zamówionych towarów zostały zawarte na załączonej fakturze VAT lub rachunku.
  3. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym cła oraz podatek VAT i podawane są w walucie polskiej. W ETNOPIA.COM dostępne są następujące formy płatności: przelew elektroniczny, bankowy. Klienta obowiązują ceny widniejące przy danym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia, niezależnie od tego czy następnie dana cena ulegnie zmianie na stronie ETNOPIA.COM. ETNOPIA.COM zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli cena zamieszczona przy danym towarze jest rażąco niższa od przeciętnej ceny rynkowej towaru (stosuje się w razie awarii lub błędu systemu teleinformatycznego). Z odstąpienia, ETNOPIA.COM może skorzystać w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny uprawniającej do odstąpienia.
  4. Koszty dostawy wynikają ze sposobu dostawy wybranego przez Klienta i są zgodne z jego zamówieniem. Sposób dostawy realizowany jest zgodnie z wyborem Klienta. ETNOPIA.COM dokłada staranności aby realizacja zamówienia, nastąpiła w ciągu trzech tygodni.
  5. W przypadku płatności przelewem elektronicznym, bankowym lub za pośrednictwem serwisu płatności.pl -  od otrzymania przez ETNOPIA.COM potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący tę transakcję.
  6. Dane osobowe Klientów ETNOPIA.COM są zbierane i przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów oferowanych przez ETNOPIA.COM, w tym również obsługi procesu dostawy tych towarów oraz obsługi procesów reklamacyjnych. Pozostałe cele zbierania i przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest osoba prowadząca sklep ETNOPIA.COM, wskazana na wstępie niniejszego pisma. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia przyjęcie i zrealizowanie zamówienia przez ETNOPIA.COM. Klient  ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu zrealizowania powyższych uprawnień, Klient powinien wysłać pisemne żądanie na adres siedziby ETNOPIA.COM, wskazując czego się domaga.
  7. Miejsce i sposób składania reklamacji. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) ETNOPIA.COMponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień przez Klienta jest pisemne zawiadomienie ETNOPIA.COM o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od jego stwierdzenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem na adres ETNOPIA ul. 3 Maja 27, 23-200 Kraśnik. W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać towar do ETNOPIA.COM zwykłą przesyłką pocztową wraz z kopią dowodu zakupu oraz opisem niezgodności  i wskazaniem czego Klient się domaga. ETNOPIA.COM nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  8. Prawo odstąpienia od umowy. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania towaru. DLA ZACHOWANIA POWYŻSZEGO TERMINU 14 DNIOWEGO, WYSTARCZAJĄCE JEST WYSŁANIE W TYM TERMINIE PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ADRES SIEDZIBY ETNOPIA.COM, wskazany na wstępie niniejszego pisma. W przypadku skorzystania przez Klienta z powyższego prawa odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W PRZYPADKU SKORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA Z OPCJI „personalizacja”, KLIENT NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY, W CIĄGU 14 DNI OD DATY ODEBRANIA TOWARU.
  9. Wyłączenie uprawnień. Uprawnienia Klienta wskazane w pkt 5 oraz pkt 6 niniejszego pisma przysługują jedynie Klientom, którzy są konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami wyłącza się rękojmię za wady towarów. 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Numer zamówienia                                              _____________________________________________________________________

Imię i Nazwisko                                                    _____________________________________________________________________

Ulica, nr domu, nr mieszkania                             ________ _____________________________________________________________

Kod pocztowy, miejscowość                                _____________________________________________________________________

Numer rachunku bankowego                               _____________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. Nr 22, poz. 271 z póź. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość z ETNOPIA.COM.

 

Nazwa towaru

Ilość sztuk

 

 

 

 

 

_______________________

     Data i podpis Klienta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl